תחזוקת כלי רכב – רכבי שטח / ספורט (ג'יפ)

מספר מכרז:
05-05/2011
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
11/03/2012
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
18/03/2012
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
22/03/2012 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
אריאל גולוד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים

מכתבי הבהרה