תנאי השתתפות בהוצאות

 

השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים לתלמידים עקב חבלה

בעקבות הודעת משרד הבריאות, על הרחבת סל בריאות השן לילדים עד גיל 18 והכללת טיפולים הנובעים מחבלות , החל מיום 1 במרץ 2021 הטיפולים יינתנו באמצעות קופות החולים שבהן מבוטחים התלמידים, במרפאות הקופה או במרפאות הקשורות אתה בהסכם.

לאור האמור לעיל, משרד החינוך לא יאריך את תקופת הזכאות להשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים מעבר ל 31 במרץ 2021, בכפוף לתנאים שלהלן:

מודגש בזאת כי, ההשתתפות הכלולה בהודעה זו (כמו זו שניתנה בעבר) ניתנת לפנים משורת הדין ואינה מקנה למאן דהוא כל זכות חוקית לתשלום ממשרד החינוך ו/או הקרן הפנימית ו/או מדינת ישראל ו/או ענבל.

 

תנאי ההשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים/השלמת טיפולים, לתלמידים שנפגעו בתאונה

 הזכאים להשתתפות בהוצאות

תלמידי מערכת החינוך הפורמלית, בגילאי לימוד חובה, שנפגעו בשיניהם בתאונה בלבד (לא כולל מתאונת דרכים או מפעולות איבה) הלומדים במוסדות חינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1968, מגיל 3 (טרום חובה) עד גיל 18 (על יסודי) או כל עוד הנפגע הוא תלמיד,  ולתלמידי החינוך המיוחד, עד גיל 21.

 

תקופת הזכאות להשתתפות בהוצאות

כאמור, הזכאות להשתתפות בהוצאות תינתן לתלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה וטופלו באמצעות רופאים פרטיים בתקופה שבין ה 1 לינואר 2021 ועד ליום ה 31 למרץ 2021 ובלבד שהטיפולים בוצעו בזמן היות המטופל תלמיד.
המועד האחרון להגשת בקשות לא יאוחר מיום 15 באפריל 2021.

 

סוגי הטיפולים וגובה ההשתתפות

ההשתתפות בהוצאות מוגבלת לסוגי הטיפולים המופיעים ברשימת טיפולי השיניים המצורפת בנספח - 2 (להלן: "רשימת הטיפולים") ולתעריף המרבי שיקבע על ידי משרד החינוך מזמן לזמן.
יובהר כי ההשתתפות בהוצאות בגין טיפולי שיניים המוגדרים ברשימת הטיפולים כטיפולים משקמים, יינתנו לתלמיד מעל לגיל 18  בלבד, בתנאי שהטיפולים בוצעו בזמן היות המטופל תלמיד.