PPP - הסבר ומונחים

הסכמי P.P.P הינם הסכמים ארוכי טווח במסגרתם המגזר הציבורי מעביר למגזר הפרטי את האחריות לספק את התשתית, המוצר או השרות הציבורי, לרבות פעולות התכנון המפורט של הפרויקט, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה, תוך ניצול היתרונות של המגזר הפרטי, לרבות יכולתו לנצל טוב יותר את הפוטנציאל הכלכלי של הנכס. בתמורה, המגזר הפרטי מקבל תשלומים לפי קריטריונים מוגדרים מראש המתבססים בעיקר על תפוקות. מקור התשלומים:

 1. המשתמשים במוצר / בשרות

 2. המגזר הציבורי

 3. שילוב של השניים

מאפיינים מרכזיים של פרויקטי PPP

 • שיתוף פעולה בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי. 

 • ניצול היתרונות היחסיים של המגזרים השונים, על ידי חלוקת סיכונים אופטימלית ביניהם.

 • פעילות המגזר הפרטי כוללת: תכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה.

 • תקופת הסכם ארוכה (בד"כ 15-35 שנה).

 • מעבר המדינה ממעמד של בעלים למעמד של רוכשי שירות או מוצר (התשלום יכול להיעשות על ידי הציבור או הממשלה).

עלות מול תועלת

פרויקטי ה-PPP  מגלמים בתוכם יתרונות וחסרונות אשר יש לבחון בעת בחינת התאמת הפרויקט לביצוע בשיטה זו.

יתרונות

 • אינטגרציה בין כל שלבי הביצוע של הפרויקט: תכנון, הקמה והפעלה.

 • זיהוי וחלוקה אופטימאלית של סיכונים בין הסקטור הפרטי לסקטור הציבורי.

 • שימוש בטכנולוגיות ובידע חדשני המצוי בידי הסקטור הפרטי מהארץ ומחו"ל.

 • מיקסום הפוטנציאל הכלכלי בפרויקט בעזרת ניהול יעיל של שימושים אלטרנטיביים בנכס.

 • שיפור רמת השירות למדינה ולתושבים.

 • הגברת התחרות במשק.

 • שילוב הון פרטי (מוסדי, בנקאי ובינלאומי).

 • יכולת לעודד צמיחה ללא הגדלת הגרעון הממשלתי (בטווח הקצר).

 • שליטה של הממשלה על הזרמת התשלומים לזכיין, וקיומה של מערכת קנסות מהווים מכשיר יעיל להבטחת קיומם של תנאי הסכם הזיכיון.

 • מעורבות גבוהה של הגורמים המממנים בפיקוח על הפרויקט.

חסרונות

 • אחזקה (זמנית) של המגזר הפרטי בנכסי המדינה

 • לסקטור הפרטי עלויות מימון גבוהות יותר

 • הקשחת תקציב המדינה

 • מורכבות ועלויות גבוהות בניהול ההליך המכרזי והפרויקט

הגדרת מונחים

P.P.P - Public Private Partnership

הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי (לרב רחבי היקף ומורכבים), לצורך אספקת תשתית / מוצר / שרות ציבורי באמצעות המגזר הפרטי, תוך מיצוי יתרונם היחסי של השותפים על-ידי הקצאה יעילה של סיכונים, מקורות ותגמולים, במטרה להשיא את איכות התשתית / מוצר / שרות במונחי עלות/תועלת.

במסגרת מגוון פרויקטי ה-PPP  המיושמים בישראל, ניתן למצוא את המודלים הבאים:

P.F.I - Private Finance Initiative

הסכמי PFI הינם הסכמים ארוכי טווח במסגרתם המגזר הציבורי מעביר למגזר הפרטי את האחריות לספק את התשתית / המוצר / השרות הציבורי, לרבות הקמה / רכישה / שיפוץ, מימון, תפעול ותחזוקה, ותוך ניצול היתרונות של המגזר הפרטי, לרבות יכולתו לנצל טוב יותר את הפוטנציאל הכלכלי של הנכס.

הזכיין אשר מפעיל את הפרויקט מקבל תשלומים בעיקר מהמדינה לפי קריטריונים של ביצוע המוגדרים מראש.

B.O.T - Build, Operate, Transfer

בנייה, הפעלה והעברה. בשיטה זו, בתום התקופה הנכס עובר למזמין - המגזר הציבורי.

הזכיין אשר מפעיל את הפרויקט מקבל תשלומים בעיקר מהמשתמשים בשרות.

B.O.O - Build, Own, Operate

בנייה, הפעלה ובעלות - לאורך כל התקופה וגם בסיומה הנכס בבעלות המגזר הפרטי