RFI-בקשה לקבלת מידע בדבר יכולות פיתוח וייצור חלפים למיגון מיוחד לרכבי המשימה של משטרת ישראל

מספר מכרז:
17/2015
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
13/08/2015
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
17/08/2015
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
23/08/2015 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עומר קלפון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים