RFI פומבי מספר בקשה לקבלת מידע בדבר יכולות פיתוח פרויקטים בפלטפורמת ADF של חברת אורקל

מספר מכרז:
01/2014
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
06/01/2014
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
13/01/2014
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
23/01/2014 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עומר קלפון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים